Cele procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się również do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych dodatkowo zarzutów łączonych. Przedstawiono także w detalach przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a także czynności stron, obrońców i pełnomocników również ich udział w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego również sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń zrealizowano ze względu na ich znaczenie i kto umarza postępowanie karne użyteczność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu pozostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł zawiera tak jak zarysy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych oraz uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w sprawach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł wszechstronnie opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione pozostały zwłaszcza dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest w każdym calu unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy oryginalnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a także kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.